Školenie o spôsobe prihlásenia sa do systému MK SR

 

Kultúrne poukazy 2019

       
           
  Termín školenia: Každý deň o 13:30 hod.  , trvanie 30min  
       
  Prednáša: Ing. Oľga Buchmanová  
       
  Linka na školenie: 13:30 hod., https://global.gotomeeting.com/join/514268013  
    Linka na školenie je aktívna v čase konania školenia.  
     
     
       
  Školenie je určené: pre všetkých záujemcov o program Kultúrne poukazy 2019  
       
  Ďalšie informácie: http://pomoc.skoly.org/  
       
   
  Registrácia v skratke
 

1       Škola si bezplatne stiahne z internetu najnovšiu verziu informačného systému pre školy. Do databázy doplní všetky
nevyhnutnéúdaje o žiakoch a učiteľoch.

2         Údaje sa odošlú tlačidlom Odoslať štatistiky, Kultúrne poukazy 2019 - registrácia školy.

3        Ako potvrdenie registrácie do systému kultúrnych poukazov škola dostane spätne Protokol P1. Súčasťou protokolu je zoznam prihlasovaných žiakov a učiteľov. Protokol a zoznam je potrebné vytlačiť a starostlivo skontrolovať, zoznam slúži na personalizáciu poukazov. Ak zoznam obsahuje chyby, je potrebné v aScAgende údaje opraviť a prihlásenie zopakovať.

4       Protokol je potrebné 2-krát vytlačiť. Jeden exemplár opečiatkovať (pečiatka školy), podpísať (štatutárny zástupca školy) a originál exempláru najneskôr do 7. 12. 2018 odoslať na adresu MK SR: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia rozpočtu a správy, odbor dotácií, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava. Na obálku škola napíše heslo „KULTÚRNE POUKAZY 2018 – 3.1“  .
Druhý exemplár si škola ponechá, a to kvôli kódu (číslo protokolu) – využije ho napr. pri kontrole stavu akceptácie školy do programu Kultúrne poukazy a pri aktivácii prijatých poukazov.
Odoslaním podpísaného a opečiatkovaného Protokolu P1 na adresu MK SR registrácia školy do programu Kultúrne poukazy končí! Zriaďovateľ školy sa elektronicky neregistruje ani nepredkladá žiadosť na MK SR!

Škola si skontroluje správnosť údajov v Protokole P1 a ich dostatočnú čitateľnosť (najmä čiarového kódu a čísla protokolu). Ak nie sú údaje korektné alebo čitateľné, škola vytvorí nový Protokol P1.

 
 

Príklad školského informačného systému:

 

 
Aký je minimálny rozsah údajov pre registraciu KP? Kliknite sem.
 
Poznanie nemá hranice
 
Od dnes to myslíme doslova: Školiaci systém aSc Vám umožní vyučovať, vzdelávať sa, viesť školenia a semináre bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú Vaši žiaci a kde sa nachádzate Vy. Žiaci ani učitelia nemusia cestovať, ušetrené náklady a čas môžu venovať tomu najhlavnejšiemu: vzdelávaniu a poznaniu.
 
Ak chcete usporiadať seminár podľa Vašich predstáv, kontaktujte nás .
Nepoužívame cookies

Návrat na zoznam školení